FAQ

Frequently Asked Questions

Algemeen

Is SmartFund een arbeidsongeschiktheidverzekering?

Nee. SmartFund is geen verzekering, maar een fonds. Een groep ondernemers heeft samen  een fonds waaruit een schenking wordt gedaan, op het moment dat één van hen arbeidsongeschikt wordt.

Valt mantelzorg ook onder de term arbeidsongeschikt?

Nee. Je hebt alleen recht op een schenking als jijzelf niet kan werken door fysieke of psychische omstandigheden.

Waarom niet gewoon een AOV bij een verzekeraar?

Was het maar zo eenvoudig. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft een 2011 een onderzoek gedaan naar de praktijken van Nederlandse AOV verzekeraars. De resultaten waren schrikbarend. Als het je interesseert lees het rapport.

Kort door de bocht komt het er op neer het voor een kleine ondernemer niet mogelijk is overzicht te krijgen over de mogelijkheden, onmogelijkheden en de verschillen. Verzekeringsadviseurs zijn partijdig en geven slechte voorlichting.
Je komt al gauw niet in aanmerking of moet hoge premies betalen, of krijgt slechte condities, als je ouder dan 55 jaar bent, een ziektegeschiedenis hebt, bepaalde beroepen uitvoert, er bepaalde ziekten in je familie voorkomen.

Wat ook onduidelijk is wat je nou werkelijk gaat ontvangen als je arbeidsongeschikt wordt. Vaak zijn dat minimale percentages. Er zijn gevallen bekend dat mensen in een terminaal stadium nog rechtszaken moesten voeren omdat verzekeraars niet uitkeerden.

Ook verzekeringen als “Goed genoeg”, waarbij je aan kan geven dat je je alleen tegen het allerergste wilt verzekeren, zijn wel goedkoop, maar niet de oplossing. Hoe weet je wat voor jou de ergste risico’s zijn. En, dit soort verzekeringen dekken nooit psychische problemen, alleen ernstige fysieke problemen.

SmartFund is ook een reactie de situatie op de Nederlandse verzekeringsmarkt voor kleine ondernemers.

Hoeveel mensen kunnen tegelijkertijd een schenking ontvangen?

Als ongeveer 40 leden een (bijna) volledige buffer hebben opgebouwd, kan het SmartFund aan ongeveer 6 mensen tegelijk een schenking doen.

Financieel

Kan je het maandelijkse bedrag wat je inlegt wijzigen?

Standaard zijn er 3 categorieën: laag, midden en hoog. Je kunt elk half jaar op 1 januari en op 1 juli van categorie veranderen. De schenkingscategorie mag echter nooit hoger zijn dan de gemiddelde maandinkomsten van het afgelopen jaar.

Hoe werkt het belastingtechnisch?

Het bedrag wat je maandelijks inlegt, spaar je op een eigen rekening en blijft ook jouw geld. Je kunt de inleg dus niet als kosten opvoeren bij de belasting. Er zijn immers geen kosten gemaakt. Het staat alleen op een andere rekening.

Als de SmartFund administrateur in opdracht schenkingen gaat doen vanaf je rekening, zijn dat schenkingen en als zodanig geen kosten. Je mag ongeveer € 2011,- per jaar aan een ander schenken zonder dat daar belasting over betaald hoeft te worden. Dat komt erop neer dat je ruim € 165,- per maand aan één persoon belastingvrij kunt schenken.
De andere kant van de medaille is dat ook jij bij arbeidsongeschiktheid kan ontvangen. Afhankelijk van de afspraken over de categorieën: laag, middel, hoog kan je de hoogste catagarie schenkingen afspreken tot € 6600 per maand belastingvrij.
Hierdoor kunnen ook Zelfstandige Professionals die een hoog maandelijks inkomen hebben een SmartFund oprichten.

Het lidmaatschapsgeld wordt door de vereniging vastgesteld, naar gelang de behoefte. Er wordt gestart met € 5,- per jaar, maar als na een jaar blijkt dat het lager kan, wordt het naar beneden bijgesteld. Als je lid wordt van de vereniging betaal je eenmalig € 40,- om de opstartkosten van de vereniging te dekken. De betalingen aan de vereniging zijn niet aftrekbaar voor de belastingen.

Wel aftrekbaar zijn de eenmalige vergoeding voor de begeleiding door een SmartFund manager € 150, de maandelijkse kosten voor het gebruik van de Internet community € 2,- per maand en eventueel de Administratiekosten maximaal € 7,- per maand. Respectievelijk komt dit bij een belastingschaal van 42 % netto op: € 87,- voor de begeleiding, € 1,16 voor de Internet community en € 4,06 per maand maximaal voor de administratie.

Kan ik een gedeeltelijke schenking vragen?

Ja. Als je maar gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, kan je het bestuur vragen om een schenking van 50%. Andere percentages zijn in verband met de administratieve verwerking (nog) niet mogelijk.

.

Wat betaal ik per maand?

De leden bepalen zelf de hoogte van de uitkering met de daarbij horende tarieven. De hoogte van de maandelijkse inleg wordt daar van afgeleid. Als je voldoende gespaard hebt dan bereik je de maximale buffer en hoef je niet meer in te leggen. Bijvoorbeeld:

Per maand Inleg Schenking max buffer
laag          43,48          1.000,00        2.086,96
midden          65,22          1.500,00        3.130,43
hoog          86,96          2.000,00        4.173,91


Daarnaast betaal je maandelijks € 5,- aan de vereniging lidmaatschap aan de vereniging en € 2,- aan SmartWorkspaces voor het gebruik van de Internet community. Een Administrateur brengt een bedrag € 0,00 tot maximaal € 7,00 per maand in rekening, afhankelijk van de afspraak die de vereniging met de Administrateur maakt. De kosten voor SmartWorkspaces en de Administrateur zijn aftrekbaar voor de belastingen.

Kan ik een schenking aanvragen als ik niet kan werken door zwangerschap?

Nee. Zwangerschap op zich wordt niet gezien als onvrijwillig arbeidsongeschikt. Wel als je door de gevolgen van een zwangerschap niet of gedeeltelijk kunt werken.
De overheid heeft echter wel een voorziening.
Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De zwangerschapsuitkering is gebaseerd op de nieuwe regeling Zelfstandig en Zwangerregeling (ZEZ-regeling). De uitkering begint vier tot zes weken voor de dag dat u bent uitgerekend.

Kan de administrateur beperkt worden in de bevoegdheden?

Ja. Je machtigt de administrateur voor een aparte bankrekening, waar je alleen je buffer voor het SmartFund op zet. Bij de machtiging bepaal je dat de administrateur bevoegd is overschrijvingen te doen tot een bepaald bedrag. De administrateur kan één van de leden zijn, een professionele administrateur uit het netwerk, een administrateur die gespecialiseerd is in het beheer van SmartFund fondsen.

Organisatie van een SmartFund

Onze vereniging wil voor haar leden een SmartFund AOF. Kan dat binnen de huidige vereniging?

Ja dat kan. Het is dus niet nodig een aparte vereniging op te richten als je een  Arbeidsongeschiktheidsfonds binnen je vereniging wilt aanbieden. De Stichting SmartFund Services heeft hiervoor speciaal een reglement ontwikkeld:
De Algemene Ledenvergadering kan dit reglement toevoegen als apart reglement. Leden kunnen zelf beslissen of ze mee willen doen aan het door de Vereniging georganiseerde Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Het bestuur kan de bestuurstaken die voortvloeien uit het aanbieden van een SmartFund Arbeidsongeschiktheidsfonds delegeren aan een werkgroep.

 

Kost het oprichten van een SmartFund vereniging veel tijd?

In principe niet, want het format staat al. De beslissing om wel of niet mee te doen wordt makkelijker gemaakt door de besloten community website. Hier zijn alle gegevens te vinden, kan er direct met (ervarings)deskundigen worden gecommuniceerd en is er bovendien een coach beschikbaar om je te helpen bij je persoonlijke afwegingen en regelt de SmartFund manager alle praktische zaken.

Heb je een doktersattest nodig?

Nee. Het is geen verzekering. Je dient een verzoek om een schenking met een toelichting in bij het bestuur. Die beslissen   of er een schenking wordt gedaan. Als de beslissing negatief uit zou pakken, wat zelden voor zal komen, dan kan je het bestuur vragen een digitale ledenraadpleging te doen. De uitslag hiervan is bindend.

Wat gebeurt er als er veel zieken tegelijk zijn?

Het zou voor kunnen komen dat er te veel zieken tegelijk zijn, in verhouding tot het aantal leden. In dat geval zal het bestuur een digitale ledenraadpleging doen en de volgende keuze voorleggen:
1) de maandelijkse inleg van alle leden gaat tijdelijk omhoog
2) de schenking aan de leden die arbeidsongeschikt zijn gaat tijdelijk omlaag.

Beter is natuurlijk om deze situatie te voorkomen. Dit kan door pas met schenkingen te starten als de leden een voldoende buffer hebben opgebouwd. Ook de groep met zoveel moeglijk leden uitbreiden is een manier om dit risico naar het minimum terug te brengen.

Alhoewel deze situatie zich voor zou kunnen doen, is het statistisch gezien niet aannemelijk dat dit zal gebeuren. Het percentage arbeidsongeschikten ligt bij zelfstandigen op 2 %.

Waar de vereniging wel rekening mee moet houden is dat de samenstelling van de groep divers is. Heb je alleen mensen van boven de 65 jaar, dat kan wel, maar dan moet je er rekening mee houden dat je waarschijnlijk met een hoger percentage arbeidsongeschiktheid te maken krijgt.

Hoe lang kan kunnen mensen een schenking ontvangen?

De maximale tijdsduur van een schenking is twee jaar.

Heeft een SmartFund veel regels?

Ja en nee. De oprichting is simpel. Alle documenten en procedures zijn klaar. Wel heeft SmartFund er voor gekozen een degelijke juridisch bouwwerk te maken. Samen met de huisnotaris en een advocaat hebben we een degelijke juridische constructie gemaakt. Een SmartFund is in eerste instantie gebaseerd op onderling vertrouwen. De dagelijkse procedures zijn zo transparant mogelijk gehouden. Maar als er een conflict is, of een meningsverschil, dan helpt het juridisch bouwwerk er op een professionele manier mee om te gaan. Daarnaast is alles zo ingeregeld dat we op een slimme manier de wet voor ons laten werken.

Vertrouwen is de basis, maar een goede juridische onderbouwing maat een SmartFund professioneel.

Waarom is een SmartFund een vereniging?

Een vereniging is een rechtspersoon met een dagelijks bestuur. In een SmartFund moeten er regelmatig beslissingen genomen worden die voortvloeien uit de statuten, het reglement of besluiten van de algemene ledenvergadering. Het bestuur is gemandateerd om binnen dat kader de dagelijkse besluiten te nemen zoals;

  • verzoeken om een uitkering behandelen.
  • de administrateur aansturen.
  • ledenvergaderingen voorbereiden en beleggen.
  • overeenkomsten met leveranciers aangaan.
  • rekeningen betalen.

Kan een SmartFund vereniging op elk moment starten?

Ja. Een nieuwe SmartFund Vereniging kan elke 1e van de maand starten.

Kost het veel tijd om in het bestuur te zitten?

Nee. Ook alle taken die het bestuur moet uitvoeren worden ondersteund op de besloten community site. Het bestuur heeft daar haar eigen besloten workspace. 95% van de werkzaamheden kan tussendoor via het Internet gedaan worden.

Kan ik een SmartFund elk moment verlaten?

Nee. Als je nieuw bent, wordt er van je verwacht dat je voor minimaal één jaar meedoet. Bij een nieuwe groep kan daardoor makkelijker een buffer worden opgebouwd. De opzegtermijn, voor leden die langer dan een jaar lid zijn, is zes maanden. Er kan op twee data in het jaar uitgestapt worden: 1 januari en 1 juli.

Kan een SmartFund op elk moment starten?

Ja. Een SmartFund kan op elk moment van start gaan. Lid worden en uittreden kan vervolgens op twee vaste data per jaar: 1 januari en 1 juli.

Mag je voor de naam van de vereniging elke naam kiezen?

Ja, dat mag. Maar als de vereniging is gebaseerd op het SmartFund concept, dan moet de naam SmartFund in de officiële naam van de vereniging voorkomen. Bijvoorbeeld: Door Samenwerking Sterk, wordt officieel, SmartFund vereniging Door Samenwerking Sterk, met als dagelijkse gebruiksnaam (ook wel handelsnaam genoemd) Door Samenwerking Sterk.

Door SmartFund in de Verenigingsnaam op te nemen maak je duidelijk aan welk concept de vereniging zich verbind. Als de vereniging de statuten, het reglement of de toetredingsovereenkomst gat wijzigen dient dit ter goedkeuring aan de Stichting SmartFund Services worden voorgelegd. Als de inhoud te veel afwijkt van het SmartFund concept zal de vereniging worden gevraagd SmartFund uit de naam te schrappen.

Wat is een SmartFund manager?

Een SmartFund manager is een zelfstandig ondernemer die opgeleid is om SmartFund verenigingen te helpen oprichten.
SmartFund manager worden opgeleid door SmartChange en staat onder toezicht van de Stichting SmartFund services.

Na de opleiding wordt de SmartFund manager volledig gesteun doormiddel van folders, presentaties, posters, checklists etc. Ook zijn de SmartFund managers lid van een workspace, waar ervaringen worden uitgewisseld, vragen kunnen worden gesteld en samenwerking kan worden afgesproken.

Een SmartFund manager wordt betaald voor zijn of haar diensten uit de eenmalige toetredingskosten kosten van € 150,-  die elk SmartFund lid bij toetreding betaald. De ondernemer krijgt hier een factuur over, waardoor de kosten aftrekbaar zijn. Doordat SmartFund manager geen vrijwilligers activiteit is, maar wordt betaald, mag er ook iets gevraagd worden van een SmartFund manager.

Heb jij toegang tot een groot netwerk van kleine zelfstandigen en vind je het leuk om groepen te begeleiden en bijeenkomsten te organiseren, dan kan jij je ook aanmelden als SmartFund manager. Neem daarvoor contact op met Hubert Lut 0647830263 hubert@smarchange.nl

Kan ik SmartFund administrateur worden?

Heb je boekhoudkundige ervaring, het liefst door boekhouding voor derden te doen en ben je bereid een training te volgen bij SmartFund, dan kan je gecertificeerd worden en een licentie krijgen om SmartFund administrateur worden. Als SmartFund administrateur heb je het recht om € 7,- per maand per SmartFund lid in rekening te brengen. Als de vereniging de beperkte boekhouding (geen btw, geen loonheffing of loonadministratie) dan heb je het recht om maximaal € 100,- per maand te rekenen. Per gemiddelde SmartFund vereniging van 40 leden betekent dit een omzet van € 4.560,- exclusief btw per jaar.

Natuurlijk kan een je als gecertificeerd SmartFund administrateur je je diensten om niet aan je eigen SmartFund groep aanbieden, waardoor de kosten van de van de leden een stuk lager zijn.

Voorwaarden participatie SmartFund

Ik ben DGA van mijn BV. Kan ik meedoen?

Iedereen die niet wettelijk verzekerd is en zijn hoofdinkomsten haalt uit het voeren van een bedrijf, kan meedoen in een SmartFund. Door het overleggen van een aangifte inkomstenbelasting moet duidelijk worden wat het inkomen in dienst van de eigen BV het afgelopen jaar is geweest,

Wat zijn de basiseisen om deel te kunnen nemen?

Er kan alleen worden deelgenomen aan het SmartFund als je:
1. zelfstandig ondernemer bent
2. inkomen hoofdzakelijk haalt uit je bedrijfswinst
3. je onderneming aantoobaar via KvK inschrijving minimaal een jaar bestaat
4. je een eigen schriftelijke verklaring over de gezondheid hebt overlegt
5. Je een belastingaangifte overlegt waaruit je inkomen uit zelfstandige arbeid is af te leiden

Ik ben 67 jaar. Kan ik nog instappen?

Jazeker. Er wordt geen leeftijdscriterium gehanteerd bij SmartFund. Als je ouder bent dan 18 jaar en aantoonbaar minimaal een jaar je hoofdinkomen uit je eigen bedrijf hebt gehaald, kan je meedoen.

Naast mijn bedrijf ben ik partime in loondienst op een school. Kan ik toch meedoen?

Ja. Alleen, het bedrag wat je als schenking kunt ontvangen, is afhankelijk van de inkomsten die je bedrijfsmatig hebt verdiend. De regel is, dat de schenking betrekking heeft op inkomstenderving van inkomen dat niet onder de WAO valt, dus het inkomen uit eigen onderneming. Een bijbaan in loondienst is geen probleem, maar wel als de bijbaan het hoofdinkomen wordt en de inkomsten uit eigen bedrijf een neveninkomen. Dan kan er geen beroep meer worden gedaan op een schenking.

Mijn man en ik werken samen in ons eigen bedrijf. Kunnen wij allebei meedoen?

In principe wel. Je neemt deel aan een SmartFund op persoonlijke titel. Uit de aangifte inkomstenbelasting moet dan duidelijk zijn dat jullie ieder een hoofdinkomen uit het bedrijf hebben.